Przedsiębiorstwa w erze informacyjnej narażone są na niebezpieczeństwa nie tylko w odniesieniu do swojej podstawowej działalności oraz głównych czynników ekonomicznych kształtujących rynek, np.: jak podaż, kurs walut, niestabilność giełdy itp., lecz również w zakresie poważnej przestępczości gospodarczej oraz szpiegostwa przemysłowego, kradzieży danych, sabotażu i wrogiej działalności w cyberprzestrzeni. Należy w tym miejscu, również pamiętać o czynnikach niezależnych od człowieka np. powodzie czy pożary. Bez względu na przyczynę wymienionych zjawisk skutek przynosi wymierne straty finansowe dla przedsiębiorstwa. W celu zapobiegania i ograniczania skutków zjawisk niepożądanych należy wprowadzić w firmie politykę zarządzania bezpieczeństwem realizowaną przez wyspecjalizowaną strukturę/komórkę. Powierzenie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa zespołowi ekspertów pozwoli na swobodny przepływ informacji, spójność procedur oraz optymalną reakcję w sytuacji kryzysowej.

Podstawowe zadania komórki bezpieczeństwa: 

  • budowanie polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, np.: polityka przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, polityka antymobbinmgowa, procedury kontroli dostępu i kluczy, procedury reagowania w przypadku zagrożenia, procedury kontroli wewnętrznej etc…
  • prowadzenie szkoleń podstawowych, okresowych, uświadamiających oraz specjalistycznych w zakresie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie,
  • stałe monitorowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem zewnętrznym oraz wewnętrznym przedsiębiorstwa,
  • tworzenie i rozwijanie zdolności ciągłości działania przedsiębiorstwa,
  • tworzenie warunków dla skutecznej współpracy poszczególnych działów na rzecz bezpieczeństwa przedsiębiorstwa,
  • współpraca z organami porządku publicznego i organami ochrony prawnej w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Możemy współpracować ze zleceniodawcą w trybie outsorcingu lub prowadząc nabór właściwych pracowników i wdrożenie procedur oraz szkolenia na potrzeby wewnętrznej struktury bezpieczeństwa przedsiębiorcy.